ARCM logo
ARCM description
HomeProjectsEventsPublicationsStatisticsDocumentation CenterInformation Links

About ARCM
about our work
our team
visiting ARCM
contact us
Latest Events

โครงการประชาคมอาเซียน2025ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :งานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่2, งานสัปดาห์จุฬาฯอาเซียน ครั้งที่ 5
  Publication View
Title:
รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ พ.ศ. 2559
Title:
Published Year:
2017
Author:
สุภางค์ จันทวานิช, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, จาริต ติงศภัทิย์, วีระสิทธิ์ สิทธิไตรย์, พศกร โยธินนีรนาท, ผจงรักษ์ กุยแก้ว, ครองธรรม นีละไพจิตร
Author:
File 1:
File 2:
-

ARCM Publications@ Copyright 2011 - www.arcmthailand.com
Asian Research Center of Migration, Chulalongkorn University
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย